Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat_zsmarysin@op.pl

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat_zsmarysin@op.pl

Zespół Szkół
im. Marii Grodzickiej
w Lubrańcu Marysinie

Wybierając naszą szkołę możesz uczyć się w:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferujemy:

- indywidualne podejście do każdego ucznia;

- szansę odbycia zagranicznych praktyk zawodowych w Grecji;

- naukę języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego;

- współpracę z wieloma instytucjami wojskowymi i cywilnymi;

- bardzo dobre warunki lokalowe i sprzętowe, czyli szkołę położoną w pełnej zieleni okolicy oaz przestronne sale lekcyjne wyposażone rzutniki, komputery, tablice interaktywne i inne nowoczesne pomoce dydaktyczne;

- przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce i zdobywaniu sukcesów;

- nagrody i stypendia dla uczniów wyróżniających się w nauce, za udział w olimpiadach, konkursach, za pracę na rzecz szkoły;

- podnoszenie kwalifikacji na praktykach w bankach, przedsiębiorstwach obsługi, urzędach administracji samorządowej itp.;

 

Do podania o przyjęcie do szkoły absolwenci szkoły podstawowej dołączają:

· oryginalne świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu lub kopie tego świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył;

· dwie fotografie;

· zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie; wydane na podstawie odrębnych przepisów, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły średniej zawodowej.

Przetwarzanie  danych

Terminy rekrutacji

Podanie

Szkole Branżowej 

Szkole policealnej

Wirtualny spacer po Marysinie

Technikum