Podanie


Matura nie jest wymagana! Wystarczy wykształcenie średnie.


ZAOCZNIE!!! 
NOWOŚĆ!!!

Technik usług pocztowych i finansowych


Tryb: zaoczny

 
Czas trwania: 1 rok (2 semestry)

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych

Zawód: TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH
- oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
- zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
- w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Czego uczysz się na zajęciach?
– świadczenia usług pocztowych i kurierskich,
– realizowania usług finansowych,
– realizowanie obrotu towarowego,
– opracowywania przesyłek,
– ekspediowania i przewóz przesyłek,
– obsługi klienta w języku angielskim.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM
Przedmioty teoretyczne zawodowe.
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w usługach pocztowych i finansowych.
2. Obrót towarowy.
3. Przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym w fazie nadawczej.
4. Przesyłki pocztowe w fazie oddawczej.
5. Pocztowe usługi finansowe.
6. Usługi bankowe.
7. Rachunkowość kasowa i sprawozdawczość pocztowa.
8. Prace rozdzielczo-ekspedycyjne.
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych.
1. Komunikacja społeczna i praca zespołowa.
2. Obrót towarowy w praktyce.
3. Pracownia pocztowa.
4. Pracownia finansowo-bankowa.
5. Pracownia rozdzielczo-ekspedycyjna.
6. Język obcy w usługach pocztowych i finansowych.

Co po szkole?
Jako technik usług pocztowych i finansowych możesz pracować w instytucjach pocztowych, finansowych, kurierskich czy logistycznych oraz punktach poboru opłat. 

Opiekun w DPS

Opiekun osoby starszej

Technik usług pocztowych i finansowych 

Technik BHP

Technik administracji

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki !!!!!!

Tryb: zaoczny


Czas trwania: 2 lata (4 semestry)


Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej


Zawód: OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
- oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
- zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
- w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe


Czego uczysz się na zajęciach?

- stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii,

- towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi i higieny osobistej,

- organizacji i wykorzystania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną i innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalną,

- aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w DPS lub innej instytucji opiekuńczej.


Przedmioty teoretyczne zawodowe:

- Bhp w domu pomocy społecznej,

- Pierwsza pomoc przedmedyczna,

- Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,

- Polityka społeczna,

- Komunikacja społeczna,

- Podstawy opieki zdrowia i choroby,

- Pielęgnacja osób niesamodzielnych,

- Podstawy anatomii i fizjologii człowieka,

- Język obcy opiekuna w DPS,

- Rewalidacja psychoruchowa,

- Język migowy.


Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

- Pracownia czynności opiekuńczych,

- Pracownia aktywizacji i usprawniania ruchowego,


Co po szkole?


Jako opiekun w domu pomocy społecznej możesz pracować w placówkach pomocy społecznej takich jak: dom małego dziecka, hospicjum dla dzieci lub dorosłych, dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, oddział rehabilitacji w szpitalu.


Opiekun w DPS

Tryb: zaoczny


Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Zawód: OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
- oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
- zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
- w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Czego uczysz się na zajęciach?
- rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
- rozpoznawania i interpretacji sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą
- dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej
- udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności
nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
- Podstawy bhp
- Język migowy
- Język obcy w pomocy społecznej
- Podstawy socjologii
-Psychologia z elementami komunikacji interpersonalnej
- Podstawy pomocy społecznej
- Podstawy opieki nad osobą starszą
- Elementy terapii zajęciowej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
- Pracownia pierwszej pomocy
- Pracownia opiekuńczo-pielęgnacyjna
- Pracownia pomocy społecznej

Co po szkole?

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w domach spokojnej starości, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

Opiekun osoby starszej

Tryb: zaoczny


Czas trwania: 1,5 roku (2 semestry)

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Zawód: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

- oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
- zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
- w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Czego uczysz się na zajęciach?

- oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
- prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
- oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
- ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.

Przedmioty teoretyczne:
- Podstawy prawa pracy
- Techniczne bezpieczeństwo pracy
- Ergonomia w procesie pracy
- Zagrożenia w środowisku pracy
- Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
- Pracownia komunikacji interpersonalnej
- Ocena ryzyka zawodowego
- Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
- Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Co po szkole?

Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy

TECHNIK

Tryb: zaoczny
 
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji


Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI


- oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego

- zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)

- w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe


Czego uczysz się na zajęciach?

-     gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
- nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,
- sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej,
- prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz zarządzaniem zespołem pracowników.
Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.

Przedmioty teoretyczne:
- Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji
- Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
- Organizacja pracy biurowej
- Podstawy prawa administracyjnego
- Podstawy prawa cywilnego
- Podstawy prawa pracy
- Podstawy prawa finansowego
- Język obcy zawodowy


Przedmioty praktyczne:

- Pracownia pracy biurowej

- Postępowanie w administracji


Co po szkole?


Jako technik administracji możesz pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat_zsmarysin@op.pl

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat_zsmarysin@op.pl