Podanie

 

Matura nie jest wymagana! Wystarczy wykształcenie średnie.

 

ZAOCZNIE!!! 

 

 

 

Technik BHP

Technik administracji

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki !!!!!!

Tryb: zaoczny


Czas trwania: 1,5 roku (2 semestry)

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Zawód: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

- oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
- zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
- w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Czego uczysz się na zajęciach?

- oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
- prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
- oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
- ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.

Przedmioty teoretyczne:
- Podstawy prawa pracy
- Techniczne bezpieczeństwo pracy
- Ergonomia w procesie pracy
- Zagrożenia w środowisku pracy
- Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
- Pracownia komunikacji interpersonalnej
- Ocena ryzyka zawodowego
- Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
- Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Co po szkole?

Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy

TECHNIK

Tryb: zaoczny

 
 
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI

 

- oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego

- zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)

- w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

 

 

Czego uczysz się na zajęciach?
 
 
-     gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
- nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,
- sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej,
- prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz zarządzaniem zespołem pracowników.
Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.
 
Przedmioty teoretyczne:
 
- Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji
- Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
- Organizacja pracy biurowej
- Podstawy prawa administracyjnego
- Podstawy prawa cywilnego
- Podstawy prawa pracy
- Podstawy prawa finansowego
- Język obcy zawodowy

 

Przedmioty praktyczne:

- Pracownia pracy biurowej

- Postępowanie w administracji

 

Co po szkole?

Jako technik administracji możesz pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl