Technik rachunkowości

1. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

prowadzenia rachunkowości,

dokonywania rozliczeń finansowych,

kontroli dokumentów księgowych i przechowywania dokumentacji księgowej,

nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,

wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych,

obsługi komputera i wykonywania podstawowych czynności biurowych

przygotowywania spraw kadrowo-płacowych.

2. Praca

Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie:

w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach,

 jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,

bankach i instytucjach ubezpieczeniowych,

w urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Kierunek przygotowuje również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

3. Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum  5-letnim po szkole podstawowej:

•    Kwalifikacja I (pod koniec klasy III) - EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

•    Kwalifikacja II (pod koniec I semestru klasy V) - EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Ponadto uczeń po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzupełnić dodatkową kwalifikację EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i po zdaniu egzaminu potwierdzającego tę kwalifikację uzyskać dyplom w zawodzie technik ekonomista. Poszerzy w ten sposób swoje kompetencje o możliwość pracy biurowej w innych działach jednostek organizacyjnych

4. Dodatkowe zajęcia edukacyjne:

Zajęcia realizowane w ramach innowacji oraz zajęcia wynikające z zainteresowań uczniów.

5. Organizacja praktyk:

Praktyka organizowana przez szkołę w takich firmach jak: ZUS, KRUS, urzędy skarbowe, biura rachunkowe, biura doradców podatkowych, urzędy miasta i gminy, banki oraz praktyki zagraniczne organizowane w ramach programów ERASMUS +  i POWER.

6. Współpraca z pracodawcami:

Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

 

 

 

Technik spedytor

1. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spedytor będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

- planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;

- prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;

- wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

2. Praca

Technik spedytor znajdzie zatrudnienie w:

 - centrach i firmach logistycznych - firmach przewozowych

- firmy spedycyjnych - przedsiębiorstwach transportowych

- agencjach obsługi portów morskich i lotniczych

- hurtowniach

- firmach kurierskich.

3. Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum  5-letnim po szkole podstawowej:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Ponadto uczeń po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzupełnić dodatkową kwalifikację EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i po zdaniu egzaminu potwierdzającego tę kwalifikację uzyskać dyplom w zawodzie technik ekonomista. Poszerzy w ten sposób swoje kompetencje o możliwość pracy biurowej w innych działach jednostek organizacyjnych

4. Dodatkowe zajęcia edukacyjne:

Zajęcia realizowane w ramach innowacji oraz zajęcia wynikające z zainteresowań uczniów.

5. Organizacja praktyk:

Praktyka organizowana przez szkołę w takich firmach zajmujących się transportem i przechowywaniem towarów, w centrach logistycznych, oraz praktyki zagraniczne organizowane w ramach programów ERASMUS +  i POWER.

6. Współpraca z pracodawcami:

Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

 

 

 

NOWOŚĆ!!!

WYBIERZ KIERUNEK KSZTAŁCENIA I ZDOBĄDŹ ZAWÓD

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1. Sylwetka absolwenta:
Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki (np. energii wiatru, wody, Słońca). Absolwenci znający najnowsze osiągnięcia dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz uwarunkowania prawne w tym obszarze będą przygotowani do wykonywania zadań w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, wspartych elementami prawa w dziedzinie budownictwa, energetyki, ekologii i gospodarki wodno-ściekowej.
2. Praca:
Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.
Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy, w szczególności w obszarze małych, zdecentralizowanych instalacji.
3. Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum 5-letnim po szkole podstawowej:
Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (kwalifikacja ELE.10),
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (kwalifikacja ELE.11).
4. Dodatkowe zajęcia edukacyjne:
Zajęcia realizowane w ramach innowacji oraz zajęcia wynikające z zainteresowań uczniów.
5. Organizacja praktyk:
Praktyka organizowana przez szkołę powinna odbywać się w przedsiębiorstwach instalacyjnych lub dystrybucyjnych urządzenia hydrauliczne , wentylacyjne, elektryczne, przetwarzających biomasę oraz praktyki zagraniczne organizowane w ramach programów ERASMUS +  i POWER.
6. Współpraca z pracodawcami:
Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

 

 

 

 

 

 

Technik ekonomista
1. Sylwetka absolwenta:
Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi:
• Planować i prowadzić działalność gospodarczą;
• Obliczać wysokość podatków;
• Prowadzić sprawy kadrowo-płacowe;
• Prowadzić rachunkowość firm;
• Wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
2. Praca:
Ekonomista znajdzie pracę jako :       
• doradca podatkowy,
• doradca finansowy,
• doradca giełdowy,
• pracownik finansowy,
• pracownik biura maklerskiego,
• agent ubezpieczeniowy,
• księgowy,
• menedżer,
• pracownik banku,
• sekretarka,
• pośrednik pracy,
• asystent prezesa, dyrektora
Ekonomista może pracować w:
· urzędach administracji państwowej i samorządowej,
· bankach,
· urzędach skarbowych,
· instytucjach ubezpieczeniowych,
· biurach rachunkowych,
· agencjach celnych,
· przedsiębiorstwach produkcyjnych,
· firmach usługowo i handlowych,
· może prowadzić działalność gospodarczą
3. Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum  5-letnim po szkole podstawowej:
•    Kwalifikacja I pod koniec klasy III,
•    Kwalifikacja II pod koniec I semestru klasy V.
4. Dodatkowe zajęcia edukacyjne:
Zajęcia realizowane w ramach innowacji oraz zajęcia wynikające z zainteresowań uczniów.
5. Organizacja praktyk:
Praktyka organizowana przez szkołę w takich firmach jak: ZUS, KRUS, urzędy skarbowe, biura rachunkowe, biura doradców podatkowych, urzędy miasta i gminy, banki oraz praktyki zagraniczne organizowane w ramach programów ERASMUS +  i POWER.
6. Współpraca z pracodawcami:
Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.
 

 

 

 

Zespół Szkół

im. Marii Grodzickiej

w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat@marysin.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Technik logistyk
1. Sylwetka absolwenta:
Po zakończeniu kształcenia absolwent posiada następujące umiejętności zawodowe:
•  przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych
•  przygotowywanie procesu logistycznego
•  dokonywanie wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań
•  przyjmowanie i kompletowanie zamówienia usług logistycznych
•  dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu
•  dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych
•  obliczanie ilości miejsca do składowania towarów
•   przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych
•  sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych
•  prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi
•  analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych
•  organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu
•  organizowanie logistyki miejskiej
•  organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej
•  podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych
•  ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań
•  ustalanie nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów w przedsiębiorstwie
•  organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
•  kierowanie i organizowanie pracy zespołów ludzi w działalności logistycznej.
2.  Praca:
Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:
•  firmach transportowych,
•  przedsiębiorstwach spedycyjnych,
•  centrach logistycznych,
•  zakładach komunikacji miejskiej,
•  przedsiębiorstwach magazynowych
•  działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych,
•  jednostkach miejskich usług infrastrukturalnych (komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów).
3.  Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum 5-letnim po szkole podstawowej:
Kwalifikacja I pod koniec klasy III,
Kwalifikacja II pod koniec I semestru klasy V.
4. Dodatkowe zajęcia edukacyjne:
Zajęcia realizowane w ramach innowacji oraz zajęcia wynikające z zainteresowań uczniów.
5. Organizacja praktyk:
Praktyka organizowana przez szkołę w takich firmach zajmujących się transportem i przechowywaniem towarów, w centrach logistycznych, oraz praktyki zagraniczne organizowane w ramach programów ERASMUS +  i POWER.
6.  Współpraca z pracodawcami:
Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

 

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat@marysin.edu.pl