Technik rachunkowości
1. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
prowadzenia rachunkowości,
dokonywania rozliczeń finansowych,
kontroli dokumentów księgowych i przechowywania dokumentacji księgowej,
nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,
wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych,
obsługi komputera i wykonywania podstawowych czynności biurowych
przygotowywania spraw kadrowo-płacowych.
2. Praca
Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie:
w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach,
 jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
bankach i instytucjach ubezpieczeniowych,
w urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego.
Kierunek przygotowuje również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
3. Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum  5-letnim po szkole podstawowej:
•    Kwalifikacja I (pod koniec klasy III) - EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
•    Kwalifikacja II (pod koniec I semestru klasy V) - EKA.07 Prowadzenie rachunkowości
Ponadto uczeń po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzupełnić dodatkową kwalifikację EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i po zdaniu egzaminu potwierdzającego tę kwalifikację uzyskać dyplom w zawodzie technik ekonomista. Poszerzy w ten sposób swoje kompetencje o możliwość pracy biurowej w innych działach jednostek organizacyjnych
4. Dodatkowe zajęcia edukacyjne:
Zajęcia realizowane w ramach innowacji oraz zajęcia wynikające z zainteresowań uczniów.
5. Organizacja praktyk:
Praktyka organizowana przez szkołę w takich firmach jak: ZUS, KRUS, urzędy skarbowe, biura rachunkowe, biura doradców podatkowych, urzędy miasta i gminy, banki oraz praktyki zagraniczne organizowane w ramach programów ERASMUS +  i POWER.
6. Współpraca z pracodawcami:
Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

Technik spedytor

1. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spedytor będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
- planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
- prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
- wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.
2. Praca
Technik spedytor znajdzie zatrudnienie w:
 - centrach i firmach logistycznych - firmach przewozowych
- firmy spedycyjnych - przedsiębiorstwach transportowych
- agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
- hurtowniach
- firmach kurierskich.
3. Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum  5-letnim po szkole podstawowej:
SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Ponadto uczeń po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzupełnić dodatkową kwalifikację EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i po zdaniu egzaminu potwierdzającego tę kwalifikację uzyskać dyplom w zawodzie technik ekonomista. Poszerzy w ten sposób swoje kompetencje o możliwość pracy biurowej w innych działach jednostek organizacyjnych
4. Dodatkowe zajęcia edukacyjne:
Zajęcia realizowane w ramach innowacji oraz zajęcia wynikające z zainteresowań uczniów.
5. Organizacja praktyk:
Praktyka organizowana przez szkołę w takich firmach zajmujących się transportem i przechowywaniem towarów, w centrach logistycznych, oraz praktyki zagraniczne organizowane w ramach programów ERASMUS +  i POWER.
6. Współpraca z pracodawcami:
Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

NOWOŚĆ!!!

Technik reklamy
1. Sylwetka absolwenta:
Po ukończeniu szkoły absolwent będzie przygotowany do :
•  prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych,
•  przygotowywania oferty produktów i usług reklamowych,
•  prowadzenia badań marketingowych,
•  przeprowadzania negocjacji handlowych,
•  prowadzenia rozmów z klientami,
•  tworzenia baz danych klientów,
•  opracowani cenników produktów i usług reklamowych,
•  kalkulowania cen produktów i usług reklamowych,
•  organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej,
•  tworzenia przekazu reklamowego,
•  tworzenia reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych programów graficznych,
•  projektowania środków reklamowych,
•  prowadzenia kampanii reklamowej,
•  tworzenia planu mediowego,
•  przygotowania środków reklamowych,
•  badania skuteczności reklamy,
•  stosowania podstawowych środków reklamy,
•  prowadzenia działalności gospodarczej,
•  profesjonalnego wykonywania i obróbki zdjęć,
•  obsługi programów graficznych: CorelDraw, Photoshop oraz podstawowych programów użytkowych: Word, Excel, Power Point.
2. Praca:
Technik reklamy znajdzie pracę jako :
•  agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta),
•  pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager),
•  pracownik działu kreatywnego,
•   autor tekstów i sloganów (copywriter),
•  projektant grafiki (art designer),
•  pracownik działu produkcyjnego,
•   pracownik działu planowania publikacji,
•  pracownik działu badań rynkowych.
Działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako:
•  specjalista do spraw marketingu,
•  specjalista do spraw reklamy,
•  specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).
3. Technik reklamy może pracować w:
•  biurach ogłoszeń,
•  mediach (specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji),
•  studiach graficznych,
•  studiach fotograficznych,
•  drukarniach wielkoformatowych,· 
•  może prowadzić działalność gospodarczą
3. Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum 5-letnim po szkole podstawowej:
• Kwalifikacja I pod koniec klasy III,
• Kwalifikacja II pod koniec I semestru klasy V.
4. Dodatkowe zajęcia edukacyjne:
Zajęcia realizowane w ramach innowacji oraz zajęcia wynikające z zainteresowań uczniów.
5. Organizacja praktyk:
Praktyka organizowana przez szkołę w 
działach promocji i marketingu, agencjach reklamowych, gazetach, radiu i telewizji, drukarniach oraz praktyki zagraniczne organizowane w ramach programów ERASMUS + i POWER.
6. Współpraca z pracodawcami:
Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

NOWOŚĆ!!!

NOWOŚĆ!!!

WYBIERZ KIERUNEK KSZTAŁCENIA I ZDOBĄDŹ ZAWÓD

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

TECHNIK AGROBIZNESU

 

 

 

 

 

 

Technik ochrony środowiska

1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ochrony środowiska będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

• badania stanu środowiska,

• monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,

• sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby,

• planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami,

• planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

2. Praca:

Technik ochrony środowiska znajdzie zatrudnienie w:

• ośrodkach badań i kontroli stanu środowiska,

• terenowych organach administracji państwowej,

• stacjach sanitarno-epidemiologicznych,

• miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody,

• instytucjach naukowo-badawczych,

• przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,

• centrach edukacji ekologicznej.

3. Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum 5-letnim po szkole podstawowej:

• RL.08. Ocena stanu środowiska

• RL.09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

4. Dodatkowe zajęcia edukacyjne:

Zajęcia realizowane w ramach innowacji oraz zajęcia wynikające z zainteresowań uczniów.

5. Organizacja praktyk:

Praktyka organizowana przez szkołę w wybranych przedsiębiorstwach związanych z wodociągami i kanalizacją, ochroną środowiska, ośrodkach badań i kontroli środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach chemicznych. oraz praktyki zagraniczne organizowane w ramach programów ERASMUS + i PO WER.

6. Współpraca z pracodawcami:

Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1. Sylwetka absolwenta:
Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki (np. energii wiatru, wody, Słońca). Absolwenci znający najnowsze osiągnięcia dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz uwarunkowania prawne w tym obszarze będą przygotowani do wykonywania zadań w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, wspartych elementami prawa w dziedzinie budownictwa, energetyki, ekologii i gospodarki wodno-ściekowej.
2. Praca:
Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.
Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy, w szczególności w obszarze małych, zdecentralizowanych instalacji.
3. Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum 5-letnim po szkole podstawowej:
Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (kwalifikacja ELE.10),
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (kwalifikacja ELE.11).
4. Dodatkowe zajęcia edukacyjne:
Zajęcia realizowane w ramach innowacji oraz zajęcia wynikające z zainteresowań uczniów.
5. Organizacja praktyk:
Praktyka organizowana przez szkołę powinna odbywać się w przedsiębiorstwach instalacyjnych lub dystrybucyjnych urządzenia hydrauliczne , wentylacyjne, elektryczne, przetwarzających biomasę oraz praktyki zagraniczne organizowane w ramach programów ERASMUS +  i POWER.
6. Współpraca z pracodawcami:
Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych
1. Sylwetka absolwenta:
technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• oceniania jakości żywności oraz warunków jej przechowywania,
•  sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
•  planowania i oceny żywienia,
•  organizowania produkcji gastronomicznej,
•  planowania i realizacji usług gastronomicznych.
Po zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wyższej uczelni (preferowane kierunki studiów: dietetyka, technologia żywności, towaroznawstwo, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, organizacja i zarządzanie w gastronomii).
2. Praca:
Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w
• zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, kawiarnie, bary),
• w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością (hurtownie spożywcze, magazyny),
• w zakładach opieki zdrowotnej (sanatoria, domy spokojnej starości, szpitale,
•  w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy  o żywieniu i żywności
•  w domach opieki społecznej, domach dziecka, internatach,  hotelach, przedszkolach, pensjonatach,
Absolwenci mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych. 
3.  Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum 5-letnim po szkole podstawowej:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań - po II semestrze klasy IV
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych- po pierwszym semestrze klasy piątej
4. Dodatkowe zajęcia edukacyjne:
Zajęcia realizowane w ramach innowacji oraz zajęcia wynikające z zainteresowań uczniów.
5. Organizacja praktyk:
Praktyka organizowana przez szkołę zakładach gastronomicznych oferujących różnorodny zakres produkcji i usług gastronomicznych oraz praktyki zagraniczne organizowane w ramach programów ERASMUS +  i PO WER.
6. Współpraca z pracodawcami:
Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik agrobiznesu
1. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik agrobiznesu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
a. prowadzenia własnego gospodarstwa agroturystycznego,
b. organizowania wypoczynku ekoturystycznego,
c.  pozyskiwania funduszy unijnych na prowadzenie własnego gospodarstwa,
d. organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą,
e. obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
f. organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem,
g. prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych,
h. prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie,
i.  uzyskania uprawnień rolniczych np. umożliwiających zakup ziemi, jej dziedzicznie oraz korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej.
2. Praca:
Technik agrobiznesu znajdzie zatrudnienie w:
a. samodzielnie prowadzonych firmach,
b. przedsiębiorstwach obsługujących rolnictwo i funkcjonujących na obszarach wiejskich.
3. Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum 5-letnim po szkole podstawowej:
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
4. Dodatkowe zajęcia edukacyjne:
Zajęcia realizowane w ramach innowacji oraz zajęcia wynikające z zainteresowań uczniów.
5. Organizacja praktyk:
Praktyka organizowana przez szkołę w gospodarstwie rolnym lub agroturystycznym, firmach przetwórstwa spożywczego oraz praktyki zagraniczne organizowane w ramach programów ERASMUS +  i PO WER.
6. Współpraca z pracodawcami:
Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

 

 

 

 

 

Technik ekonomista
1. Sylwetka absolwenta:
Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi:
• Planować i prowadzić działalność gospodarczą;
• Obliczać wysokość podatków;
• Prowadzić sprawy kadrowo-płacowe;
• Prowadzić rachunkowość firm;
• Wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
2. Praca:
Ekonomista znajdzie pracę jako :       
• doradca podatkowy,
• doradca finansowy,
• doradca giełdowy,
• pracownik finansowy,
• pracownik biura maklerskiego,
• agent ubezpieczeniowy,
• księgowy,
• menedżer,
• pracownik banku,
• sekretarka,
• pośrednik pracy,
• asystent prezesa, dyrektora
Ekonomista może pracować w:
· urzędach administracji państwowej i samorządowej,
· bankach,
· urzędach skarbowych,
· instytucjach ubezpieczeniowych,
· biurach rachunkowych,
· agencjach celnych,
· przedsiębiorstwach produkcyjnych,
· firmach usługowo i handlowych,
· może prowadzić działalność gospodarczą
3. Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum  5-letnim po szkole podstawowej:
•    Kwalifikacja I pod koniec klasy III,
•    Kwalifikacja II pod koniec I semestru klasy V.
4. Dodatkowe zajęcia edukacyjne:
Zajęcia realizowane w ramach innowacji oraz zajęcia wynikające z zainteresowań uczniów.
5. Organizacja praktyk:
Praktyka organizowana przez szkołę w takich firmach jak: ZUS, KRUS, urzędy skarbowe, biura rachunkowe, biura doradców podatkowych, urzędy miasta i gminy, banki oraz praktyki zagraniczne organizowane w ramach programów ERASMUS +  i POWER.
6. Współpraca z pracodawcami:
Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.
 

Zespół Szkół
im. Marii Grodzickiej
w Lubrańcu Marysinie

Tel./Fax 54 286 20 60

e-mail sekretariat_zsmarysin@op.pl

 

 

 

 

 

 

 

Technik logistyk
1. Sylwetka absolwenta:
Po zakończeniu kształcenia absolwent posiada następujące umiejętności zawodowe:
•  przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych
•  przygotowywanie procesu logistycznego
•  dokonywanie wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań
•  przyjmowanie i kompletowanie zamówienia usług logistycznych
•  dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu
•  dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych
•  obliczanie ilości miejsca do składowania towarów
•   przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych
•  sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych
•  prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi
•  analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych
•  organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu
•  organizowanie logistyki miejskiej
•  organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej
•  podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych
•  ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań
•  ustalanie nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów w przedsiębiorstwie
•  organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
•  kierowanie i organizowanie pracy zespołów ludzi w działalności logistycznej.
2.  Praca:
Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:
•  firmach transportowych,
•  przedsiębiorstwach spedycyjnych,
•  centrach logistycznych,
•  zakładach komunikacji miejskiej,
•  przedsiębiorstwach magazynowych
•  działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych,
•  jednostkach miejskich usług infrastrukturalnych (komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów).
3.  Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum 5-letnim po szkole podstawowej:
Kwalifikacja I pod koniec klasy III,
Kwalifikacja II pod koniec I semestru klasy V.
4. Dodatkowe zajęcia edukacyjne:
Zajęcia realizowane w ramach innowacji oraz zajęcia wynikające z zainteresowań uczniów.
5. Organizacja praktyk:
Praktyka organizowana przez szkołę w takich firmach zajmujących się transportem i przechowywaniem towarów, w centrach logistycznych, oraz praktyki zagraniczne organizowane w ramach programów ERASMUS +  i POWER.
6.  Współpraca z pracodawcami:
Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

 

Skontaktuj się z nami

Tel./Fax 54 286 20 60

Tel. kom. 512 181 864

e-mail: sekretariat_zsmarysin@op.pl